VEKOP-1.2.6-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása Budapesten és Pest megyében

2020. május 15.


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása Budapesten és Pest megyében” című VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívás, amely a GINOP-1.2.8-20 kódszámú felhívás tükörprogramja (amely a vidéki vállalkozásokat támogatja).

pályázati felhívás esetében a beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 14:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül.

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,816 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750-1000 db.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt
A 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám igazolása a NAV-nak megküldendő „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy amennyiben a támogatást igénylőnek az adott bevallási időszakban nem keletkezett adókötelezettsége és nem küldött be adóbevallást, a 2020. április havi belső munkaügyi nyilvántartása alapján történik.
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

Jogi forma szerint:
a) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint: 
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
131 Ügyvédi iroda
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
pályázati felhívás esetében a beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 14:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül.

A támogatás mértéke, összege:
1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: 
minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint. Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
- 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
- 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
- 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

2. A támogatás maximális mértéke: 
Átmeneti támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve az egy éves megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak első évének végén lefolytatott eredményességméréseket – az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig egy összegben visszafizeti. A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumokat a felhívás 4.4.2.2 fejezete tartalmazza.

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft. 

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. VTSZ lista alapján. El kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.
• technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.
• az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.1. a) és 3.1.2. b) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:
• hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
• hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
• telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). TESZOR lista alapján
• A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett áron. A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk. 

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). Elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget.
Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

f) Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a 3.4.1.1 r) pontban feltüntetett fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 7%-át érheti el)

g) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
• A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
• Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
• Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.
• A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
• Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
• A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő 2020. április havi statisztikai létszáma lehet.

h) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (3.4.1.1 s) pontban feltüntetett fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).
• Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket; Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

i) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)
• a felsorolt közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet

j) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),
• az elszámolható bérleti díj nem haladhatja meg a bérelt ingatlan támogatási kérelem benyújtását legalább 1 évvel megelőző – alátámasztó dokumentumokkal igazolt - bérleti díjának 110%-át,
• kizárólag a megvalósítási időszakra eső bérleti díj összege számolható el.

k) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)
• A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),
• Fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít).
• Helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerülhet, hogy a forgóeszközök számvitelileg megfelelő helyre kerültek könyvelésre. 

Műszaki és szakmai elvárások - a felsorolás nem teljes:
f) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
l) A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza. A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

Kötelező vállalások:
90%-os foglalkoztatás megtartás
Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során, FTE5 -ben számolva.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónapáll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:
A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

A projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani. A fényképeknek a 3.6.1.1 pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia. 

Amennyiben vidéken szeretne pályázni, kattintson ide.

Nem elszámolható költségek köre - a felsorolás nem teljes:
1. a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
18. közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek)
19. szerszámkészlet,
20. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
21. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
24. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
25. irodabútor,
26. készletek beszerzése,

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva érheti el a pályázati felhívást

Amennyiben a pályázat érdekli, kérem töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felvesszük Önnel a kapcsolatot (ha az adatlap nem látható, ide kattintva érheti el).

Baksa Eszter,
az Ön pályázatírója