Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása a vidéki régiókban

2019. október 3.

A GINOP-1.2.10-19 pályázatra a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.


Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek,egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.
e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)
Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal

Jogi forma szerint:
- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
- egyéni cégek,
- szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 121 Szociális szövetkezet
- 122 Takarék- és hitelszövetkezet
- 123 Iskola szövetkezet
- 124 Agrárgazdasági szövetkezet
- 126 Biztosító szövetkezet
- 128 Foglalkoztatási szövetkezet
- 129 Egyéb szövetkezet
- 141 Európai részvénytársaság (SE)
- 142 Európai szövetkezet (SCE)
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 228 Egyéni cég

A támogatás formája:
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza térítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke:
Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások - a nagyberuházások kivételével - a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve az egy éves megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak második évének végén lefolytatott eredményességméréseket – a záró projekt fenntartási jelentés benyújtási határidejének időpontjáig egyösszegben visszafizeti.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-400 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak.

Önállóan támogatható tevékenységek - legalább a projekt 50%-át el kell érnie:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely
- egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
- egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés - max. a projekt 40%-ának mértékéig
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - max. a projekt 10%-ának mértékéig

Az elszámolható költségek köre:
Eszközbeszerzés költségei
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása a Felhívás 3.1.1. a) pontjához kapcsolódóan a 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
- az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2. b) pontja alapján:
- hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
- hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
- telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Immateriális javak beszerzésének költsége
a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.2. b) pontja alapján:
- alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 3.1.2. c) pontja alapján, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
- azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja fel,
- a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik és azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
- azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Induló beruházás:
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely
- új létesítmény létrehozatalát, vagy
- egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
- egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
- egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, vagy
- egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A 12 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirattól való elállást vonhatja maga után.

A projekt területi korlátozása:
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Budapest és Pest megye tehát nem vehet részt! 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:
- iparűzési adó fizetésigazolás.
- engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
- közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Fenntartási időszak eredményességi mérése:
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 2. évében visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

1. A projekt megvalósítás maximum 1 év
Az eredményességmérés időpontja: záró elszámolás elfogadásának időpontjában
Az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése:
- a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 12 hónapon túli meghosszabbítását)
- legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt alapadatokra vonatkozó változás bejelentés
A szerződött VT összegének 20%-a átfordulhat VNT-vé

2. A fenntartási időszak második évének végén (a fenntartási időszak első két lezárt éve alapján):
Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. Az átfordulási mérték függ, hogy a pályázó hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból
A szerződött VT összegének további 80%-a átfordulhat VNT-vé

Amennyiben a pályázó a projekt megvalósítás végén a feltételeket nem teljesíti, abban az esetben a visszatérítendő támogatás 20%-a nem fordul át vissza nem térítendővé, azonban ez nem zárja ki, hogy az alábbi eredményességi mérési szempontok teljesítése esetén a fennmaradó 80% esetében megtörténjen az átfordulás.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a Pályázati Felhívás tervezetét