TÁMOP programleírás

TÁMOP – TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM

A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják.

A program költségvetése 4 097 080 055 euró. Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai források képezik.

A program területi jogosultsága kiterjed Magyarország teljes területére, azaz a „Konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat régió, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozó Közép-magyarországi régió területére, melyet jelen programon belül, a 3.8-as fejezetben külön egységként és prioritási tengelyként kezelünk.

A program célrendszere

A Társadalmi Megújulás Operatív Program az ÚMFT átfogó céljaihoz, a foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A gazdaság rendelkezésére álló munkaerő-kínálat növekedésében rejlő lehetőségek csak akkor használhatók ki, ha növekszik az álláskeresési aktivitás, csökken a munkaerő-piaci és társadalmi diszkrimináció mértéke, javul az összhang a keresett és a kínált képzettségek, képességek között, továbbá az egészségkultúra fejlődése által nő az egészséges munkaerő aránya. A foglalkoztatás bővítéséhez tehát az aktivitás növelésén keresztül vezet az út. Ezért a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése.

A fenti célt elsősorban az emberi erőforrások minőségének javításával, az alábbi specifikus célok megvalósításán keresztül szeretnénk elérni, melyhez a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra és a közművelődés eszközrendszerére, továbbá antidiszkriminációs eszközökre egyaránt szükség van.

Specifikus célok

 • A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása
 • Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése
 • A változásokhoz való alkalmazkodás segítése
 • Az egész életen át tartó tanulás elősegítése
 • Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása
 • A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

Az egyes beavatkozások az – egy-egy speciálisabb cél körül csoportosuló műveletcsoportot tartalmazó – ún. prioritási tengelyek mentén valósulnak meg. E prioritási tengelyek határozzák meg a program tartalmi, végrehajtási és pénzügyi struktúráját. A TÁMOP prioritási tengelyeiben egyúttal az is megjelenik, hogy a területi kohézió elérését milyen szempontok mentén segítik elő az adott prioritási tengely beavatkozásai, valamint hogy milyen beavatkozások történnek a nemzetközi és határmenti együttműködés keretében, illetve mely tevékenységek esetében kerül sor keresztfinanszírozásra.

Prioritási tengelyek és beavatkozások

1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

 • A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer kialakítása
 • Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés
 • Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

2. Alkalmazkodóképesség javítása

 • A képzéshez való hozzáférés segítése
 • A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése
 • A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése

3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

 • A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása
 • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
 • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban
 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

4. A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

 • A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban
 • A felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában

5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

 • A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása
 • Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok
 • A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében
 • A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése
 • A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal

6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrásfejlesztés

 • Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés
 • Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés

7. Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban

8. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban

9. Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

A TÁMOP prioritási tengelyei közvetlenül támogatják az Európai Unió lisszaboni stratégiájának több foglalkoztatási jellegű célját, illetve több beavatkozás irányul az ÚMFT horizontális politikáiként megfogalmazott szempontok érvényesülésére a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megteremtése érdekében.

Zászlóshajó programok

A TÁMOP beavatkozásai több zászlóshajó program elemeit is tartalmazzák, amely programok – többek között – a különböző operatív programok kapcsolódó fejlesztéseinek összehangolt, integrált megvalósítását biztosítják. A zászlóshajó programok több rendelkezésre álló forrás (hazai források, Strukturális Alapok, más uniós források, Átmeneti Támogatás, Norvég Alap, Svájci Alap stb.) koordinált felhasználását alapozzák meg egy-egy stratégiai terület fejlesztése érdekében.

A TÁMOP az alábbi zászlóshajó programokhoz kapcsolódik:

 • „A tudás – esély”
 • „Gyermekesély”
 • „A 21. század iskolája”
 • „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek”
 • komplex térségfejlesztési program
 • „Versenyképességi Pólus program
 • „Magyar Géniusz”
 • „Rugalmas képzés”
 • „Meggyógyítjuk az Egészségügyet”
 • „Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon”

Ex-ante, és SKV értékelés, partnerségi egyeztetés

Az Európai Unió előírásainak megfelelően az operatív program ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata is megtörtént. A közbeszerzési eljárás útján kiválasztott független értékelők releváns észrevételei a tervezési folyamat során beépültek a dokumentumba. A TÁMOP munkaváltozata a legfontosabb szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel került megvitatásra 2006. márciusában, majd a továbbfejlesztett dokumentum a szakmai és civil partnerek széles körének bevonásával újabb partnerségi egyeztetésen esett át 2006. októberében. A kiemelt partnerek szóban is kifejthették véleményüket a tervezettel kapcsolatban, ún. makrofórumok keretében. Az egyeztetések eredményei a dokumentumba beépültek.

A TÁMOP teljes szövegét letöltheti PDF formátumban. A csatolt dokumentum az Európai Bizottság által 2007. szeptember 13-án elfogadott verzió:

Forrás: TÁMOP / ÚMFT / NFÜ: nfu.hu