RFP pályázatkezelési referens feladatkör

2022. február 14.

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. július 7. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében. – A kezelt projektnek megfelelően elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. – Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat. – A benyújtott támogatási kérelmeket érkezteti, megadott szempontok alapján jogosultsági ellenőrzést végez és a befogadott kérelmeket előkészíti értékelésre. Javaslatot készít a jogosultsági szempontból nem megfelelő támogatási kérelmek elutasítására, melyet felterjeszt döntéshozatalra a belső eljárásrendek szerint. – Elvégzi a feladatkörébe utalt projektek támogatási szerződéseivel, támogatói okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szerződések módosítási igényeinek, változás-bejelentéseinek elbírálásához szükséges intézkedéseket, együttműködik a bevont külső szakértővel. – Megnyitja, majd folyamatosan vezeti a támogatási kérelemhez tartozó projektdossziét. – Kezeli a támogatási kérelmekkel és a projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos hiánypótlásokat, szükség esetén tisztázó kérdést küld ki. Bonyolítja az általa kezelt szerződésekkel kapcsolatos levelezéseket. – Projektfejlesztéssel érintett kiemelt projektek esetében részt vesz az útvonalterv elkészítésében, folyamatos aktualizálásában, abban foglaltak nyomonkövetésében és a projektfejlesztés végén újraértékelést végez. Felterjesztést készít az IH részére, mely döntésnek megfelelően gondoskodik a projektfejlesztés végi szerződésmódosítás végrehajtásáról. – Nyomonköveti a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségeinek alakulását, mely feladata tekintetében szorosan együttműködik a közbeszerzés ellenőrzését végző munkatárssal és az EU Támogatási Főosztállyal. – Részt vesz a pénzügyi zárás folyamatában. – Részt vesz a projektek zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban. – Támogatja az elszámolás ellenőrzését végző munkatárs munkáját, a módosítási igényekkel kapcsolatban egyeztet vele. – Feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján bejelentést tesz a végrehajtás során esetlegesen felmerülő, kedvezményezettek által elkövetett és általa észlelt szabálytalanságokról. Az IH által meghozott szabálytalansági döntéseket végrehajtja, melyre vonatkozóan beszámolót küld az EU Támogatási Főosztály részére a belső eljárásrendekben foglaltak szerint. – Kezeli a fenntartási időszak beszámolóit, azok ellenőrzését elvégzi. – Javaslatot tehet helyszíni szemle és rendkívüli helyszíni ellenőrzés lefolytatására. – Adatszolgáltatást teljesít az egyes programok zárásához kapcsolódóan az IH által meghatározott formában. – Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában. – Közreműködik a követeléskezelési és kifogás kezelési feladatok ellátásában az EU Támogatási Főosztály szakmai iránymutatása alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadó                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, adott területen szerzett tapasztalat
 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • EPTK/EUPR ismerete
 • közbeszerzési eljárások ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság)
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség
 • jó kommunikációs készség együttműködési készség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levelet, melyben kérjük a bérigény megjelölését
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börgöndi Szilárd irodavezető nyújt, a 34/311-715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allaspalyazat.tatabanya@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a KOMHR/13-1/2022. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését (RFP pályázatkezelési referens). – a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni, – a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint) Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláspályázatot meghirdető szervezeti egység az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>