RFP pályázatkezelési referens

eupalyazatiportal.hu

Magyar Államkincstár. Jelentkezési határidő: 2022. január 16.

Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Ellátandó feladatok:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, – egyetemi vagy főiskolai végzettség: ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség; vagy érettségi végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • EPTK/EUPR ismerete
 • közbeszerzési eljárások ismerete
 • számviteli ismeretek
 • „B” kategóriás gépjármű-vezetői engedély és gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levelet,
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a szervezeti egység vezetője nyújt, a 92/501-680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Elektronikus úton a megyei igazgató részére részére a allaspalyazat.zalaegerszeg@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a ZALHR/13-112/2021. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>