RFP pályázati támogatási referens

2023. február 12.

Magyar Államkincstár
Veszprém Vármegyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.03.15-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.

Ellátandó feladatok:

A pályázati kiírások alapján elvégzi a beérkező pályázatok befogadását, felülvizsgálatát, szükség esetén hiánypótoltatását, és továbbítását a döntéshozó felé, majd pozitív döntés esetén előkészíti a támogatási szerződést, támogatói okiratot. – Vis maior pályázat esetén koordinálja a helyszíni ellenőrzési bizottságot az előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatokhoz, és a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint értesíti az önkormányzatot a támogatói okirat elérhetőségéről. – Ellenőrzi, szükség esetén hiány pótoltatja és feldolgozza a beérkező lehívásokat. – Ellenőrzi, szükség esetén hiány pótoltatja az elszámolásokat. Vis maior pályázatok esetében döntést készít elő az elszámolások elfogadásáról, szükség esetén a támogatás részleges, vagy teljes visszavonásáról. – Amennyiben munkája során szabálytalanságot észlel, úgy azt jelzi felettese felé és egyben szankcióra tesz javaslatot a döntéshozó felé. – Elvégzi a helyszíni vagy irodai, dokumentum alapú ellenőrzést (elő-, utó-, közbenső vagy záró ellenőrzés). – Gondoskodik a lezárt pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről. (Jelzálog törlése, felhatalmazó levelek visszavonása, stb.) – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat. – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok). – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően az építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos feladatokat. – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat. – Egyedi megállapodások alapján a hatályos jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően ellátja a kincstári körbe tartozó intézmények által a foglalkoztatottak részére nyújtott lakáscélú támogatások kezelésének feladatait. – Ellátja a követeléskezelésből adódó feladatokat. – Ellátja az Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap hatályban lévő kártalanítási szerződéseivel kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség; (Középfokú végzettségű és pályakezdő jelentkezőket is várunk!) ,
 •  pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • együttműködési készség
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • bérigénnyel megjelölt motivációs levelet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál-Varga Katalin irodavezető nyújt, a 06-88/623-976 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a 37/2023. nyilvántartási számot, és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázati támogatási referens”. Az álláshely határozott időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2025. március 15. napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>