Pályázati referens

2022. március 13.

Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
Törzskari Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Pályázati lehetőségek folyamatos felkutatása, a lehetőségek vezetők elé tárása.. Részvétel a fejlesztési és felújítási pályázatok benyújtásában, közreműködés a nyertes pályázatok megvalósításában. A pályázat benyújtásától a projektfenntartási időszak végéig a projektek figyelemmel kísérése. Az önkormányzat pályázati dokumentációinak összeállításában való közreműködés, projektek lebonyolításának koordinálása és menedzselése, részvétel az elnyert pályázatok szerződéskötésénél, kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, együttműködés a közbeszerzési szakértővel. Tervezőkkel, kivitelezőkkel, szállítókkal való konzultáció, műszaki ellenőrzésben történő közreműködés, műszaki átadásokon és garanciális bejárásokon való részvétel, szavatossági igények érvényesítése. A projekt végrehajtás során részvétel a beszámolók, kifizetési kérelmek, fenntartási jelentések elkészítésében. A támogatási szerződésben, támogatói okiratban foglaltak teljesülésének nyomon követése, a szükséges döntések előkészítése, az elektronikus pályázati felületek (EPTK) kezelése, ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat pályázati dokumentációiban való közreműködés, projektmenedzser munkájának segítése. Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása. A projektekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. Projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus kezelése. Jegyzőkönyvek vezetése, feljegyzések készítése, testületi előterjesztések elkészítésében való részvétel. A projektek nyilvántartása, adminisztrálása. Az anyagok szigorú rendben történő lefűzése, kezelése, archiválása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 4/2017.(III.15.) önkormányzati rendelet, és a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,
 • Pályázati területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatírói, projektmenedzseri munkatapasztalat,
 • uniós pályázatok koordinálásában szerzett szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • •         Kiváló szintű kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség,
 • •         Jó szintű írás- és fogalmazó készség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • •         A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 • •         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 • •         A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 • •         Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • •         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható. hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc János jegyző nyújt, a +36204245260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIT/45-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Faragó-Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző részére a munkaugy@kunhegyes.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Márton Viktória aljegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kunhegyes Város Polgármesterének egyetértésével a pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal fali hirdetője – 2022. február 28.
 • www.kunhegyes.hu önkormányzati honlap – 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunhegyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>