Pályázati referens

eupalyazatiportal.hu

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal. Jelentkezési határidő: 2022. január 14.

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat pályázati dokumentációinak összeállításában való közreműködés, projektek lebonyolításának koordinálása és menedzselése, részvétel az elnyert pályázatok szerződéskötésénél, kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, együttműködés a közbeszerzési szakértővel. Tervezőkkel, kivitelezőkkel, szállítókkal való konzultáció, műszaki ellenőrzésben történő közreműködés, műszaki átadásokon és garanciális bejárásokon való részvétel, szavatossági igények érvényesítése. Fejlesztési és felújítási pályázatok benyújtása, részvétel az önkormányzati beruházások lebonyolításában és a fenntartással kapcsolatos munkákban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, jogi, építész-, építőmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés, vagy műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • uniós pályázatok koordinálásában szerzett legalább 1-2 év releváns szakmai tapasztalat,
 • pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat,
 • közbeszerzési gyakorlat,
 • műszaki szakterületen szerzett tapasztalat,
 • műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 • A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • Nyilatkozat a koronavírus elleni oltottságról, tekintettel arra, hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján – a jogszabály szerinti mentesítés kivételével – 2021. december 15. napjától nem létesíthet új közszolgálati jogviszonyt oltatlan személlyel.
 • A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, vele szemben nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, vállalja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, valamint hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Resitcky Gergely városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-589 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/383/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>