Hazai pályázati referens

2024. február 25.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Hazai pályázati referens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 
 • A pályázati kiírások alapján elvégzi a beérkező pályázatok befogadását, felülvizsgálatát, szükség esetén hiánypótoltatását, és továbbítását a döntéshozó felé, majd pozitív döntés esetén előkészíti a támogatási szerződést, támogatói okiratot.
 • Ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja és feldolgozza a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat.
 • Ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja az elszámolásokat, dönt az elszámolások, beszámolók elfogadásáról, szükség esetén intézkedik a támogatás részleges vagy teljes visszavonásáról, vis maior pályázatok esetében döntést készít elő az elszámolások elfogadásáról.
 • Amennyiben munkája során szabálytalanságot észlel, úgy azt jelzi felettese felé és egyben szankcióra tesz javaslatot a döntéshozó felé.
 • Elvégzi a helyszíni vagy irodai, dokumentum alapú ellenőrzést (elő-, utó-, közbenső vagy záró ellenőrzés), szükség esetén a soron kívüli ellenőrzést.
 • Gondoskodik a lezárt pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről. (Jelzálog törlése, felhatalmazó levelek visszavonása, stb.)
 • Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat.
 • Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok).
 • Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat.
 • Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (Karrier – Magyar Államkincstár (gov.hu)_.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: 
 Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:   Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár, Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság /Állampénztári Iroda II./ 1139 Budapest, Váci út 71. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.A jelentkezések elbírálása folyamatos, határideje legkésőbb 2024. április 1. Amennyiben a munkáltató a kiírt határidő előtt megtalálja a számára megfelelő jelöltet, úgy a pályázatot lezárhatja.A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, – Egyetemi vagy főiskolai végzettség: ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakkép.
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, vagy jogász szakképzettség
 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, vagy érettségi végzettség.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 •  Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 •  Egyetemi vagy főiskolai végzettség: ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség vagy érettségi végzettség.
 •  A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 •  A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:
 •   „B” kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési gyakorlat.
 •   Helyszíni ellenőrzések végzésében szerzett tapasztalat.
 •   Számviteli, pénzügyi területen való jártasság, mérlegképes könyvelői végzettség.
 •   Pályázatok műszaki tartalmának elbírálásában szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 •   motivációs levél
 •   fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 •   végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.03.18. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat 2024. március 18. napjáig elektronikusan kérjük megküldeni az allas@allamkincstar.gov.hu e-mail címre. Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni az 57/2024. nyilvántartási számot, és a feladatkör megnevezését „hazai pályázati referens”

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.04.02.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.02.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.