Várható pályázat

2015. január 4.

Innovatív iskolák fejlesztése

A hosszú távú célok elérése érdekében a konstrukció részcéljai:
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával
- az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése,
- hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődését;
- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,
- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.
- a vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

A támogatott pályázatok várható száma:
A konvergencia régiókban 300-800 db.

Pályázók köre:
A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.
Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek
- a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,
- a TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint
- a TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget. 

Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.

Az alábbi táblázat képességpontban kifejezve írja le az adott kritériumoknak való megfelelés feltételeit:
évfolyam
mérési terület
országos átlag
Pályázatkor figyelembe vett felső ponthatár
6.
matematika
1489
1363
szövegértés
1497
1371
8.
matematika
1620
1483
szövegértés
1555
1424
10.
matematika
1640
1502
szövegértés
1620
1483

Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 40.000.000 Ft lehet

Az összesen igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt keretében bevont feladatellátási helyenként az alábbi mértéket:
- 1 feladatellátási hely esetén a 10.000.000 forint,
- 2-3 feladatellátási hely esetén 8.000.000 forint,
- 4 vagy több feladatellátási hely esetén a 7.000.000 forint.

Az igényelhető támogatás összegét úgy kell megtervezni, hogy az a projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.

Benyújtási határidő:
A pályázatok benyújtása 2015. január 15-től 2014. január 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.


A pályázati kiírás tervezetét itt olvashatja. Felhívom szíves figyelmét, hogy a kiírás még nem végleges, az EMMI-nek joga van azon változtatni. Amint megjelenik a végleges pályázati kiírás, úgy a honlapon is elérhetővé fogom tenni az összefoglalóját.