Tudományos és pályázati dékánhelyettes

2019. június 16.

Debreceni Egyetem
Informatikai Kar

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

tudományos és pályázati dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01-től 2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kar tudományos kutatómunkájának szervezése; tudományos kutatási tervek készítése, tudományos beszámolók, kutatási statisztikák készítése, illetve készíttetése. A kari tudományos rendezvények támogatása, koordinálása; a tudományos infrastruktúra fejlesztésének irányítása. A tudományos diákköri munka irányítása és felügyelete, a Tudományos Diákköri Tanács elnöki tisztének ellátása. Külső szerződéses kutatások, MKM, OTKA és egyéb pályázatok vállalásának koordinálása és nyilvántartása, teljesítésük figyelemmel kísérése. Könyvtárfejlesztés, a Pályázati és Könyvtári Bizottság elnöki feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, mesterképzésben szerzett diploma,
 • dékánhelyettesi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki egyetemi tanár, egyetemi docens vagy tudományos főmunkatárs, valamint aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, besorolását, illetményét, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait, szakmai díjait szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a kar tudományos és pályázati tevékenységére vonatkozó konkrét programját, és a megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Informatikai Kar ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/9365-2/2019. , valamint a beosztás megnevezését: tudományos és pályázati dékánhelyettes. VAGY
 • Személyesen: Kálmán Mariann, Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26. Informatikai Kar Dékáni Hivatal IF23-as szoba.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debreceni Egyetem honlapja – 2019. május 27.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája – 2019. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>