Titkársági (közbeszerzési) referens

2021. október 20.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

titkársági (közbeszerzési) referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítésre szóló, előreláthatólag 2024.11.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 27. titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közbeszerzési eljárások vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti előkészítésében, lebonyolításában történő részvétel. Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, vagy kivételi körbe eső beszerzési tárgyakra vonatkozóan a mindenkor hatályos beszerzési szabályzatnak megfelelően beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó koordinációs, nyilvántartási, közzétételi feladatok ellátása. Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítésében való közreműködés. Adatbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó iratok, iratminták naprakész karbantartása. Szerződések elkészítésének támogatása, kapcsolattartás a társosztályokkal, szakterületekkel. Kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési eljárások vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti előkészítésében, lebonyolításában történő részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII.20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletében foglaltak az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • bármely egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, de kiemelten: főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdász szakképzettség, jogász vagy műszaki végzettség,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatását, vagy abban való közreműködést magába foglaló szakmai tapasztalat,
 • a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeret (MS Office irodai alkalmazások), egyéb irodai szoftverek készségszintű használata,
 • a munkakör betöltése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek.c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési szakjogász, közbeszerzési szakmenedzser, közbeszerzési szakközgazdász, vagy OKJ-s közbeszerzési referens képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai tapasztalat hitelt érdemlő igazolása,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt, a 06-66–523-814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 457/2021. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági (közbeszerzési) referens.
 • Elektronikus úton Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére a koman@bekescsaba.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • behir.hu
 • bekescsaba.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>