RFP pályázatkezelési referens

2022. március 17.

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű az álláshelyet betöltő távollétének időtartama –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.

Ellátandó feladatok:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomon követése tekintetében. A kezelt projektnek megfelelően elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat. A benyújtott támogatási kérelmeket érkezteti, megadott szempontok alapján jogosultsági ellenőrzést végez és a befogadott kérelmeket előkészíti értékelésre. Javaslatot készít a jogosultsági szempontból nem megfelelő támogatási kérelmek elutasítására, melyet felterjeszt döntéshozatalra a belső eljárásrendek szerint. Elvégzi a feladatkörébe utalt projektek támogatási szerződéseivel, támogatói okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szerződések módosítási igényeinek, változás-bejelentéseinek elbírálásához szükséges intézkedéseket, együttműködik a bevont külső szakértővel. Megnyitja, majd folyamatosan vezeti a támogatási kérelemhez tartozó projektdossziét. Kezeli a támogatási kérelmekkel és a projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos hiánypótlásokat, szükség esetén tisztázó kérdést küld ki. Bonyolítja az általa kezelt szerződésekkel kapcsolatos levelezéseket. Projektfejlesztéssel érintett projektek esetében elvégzi az eljárásrend, vonatkozó utasítás szerinti feladatokat, a projektfejlesztés végén újraértékelést végez. Felterjesztést készít az IH részére, mely döntésnek megfelelően gondoskodik a projektfejlesztés végi szerződésmódosítás végrehajtásáról. Nyomon követi a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségeinek alakulását, mely feladata tekintetében szorosan együttműködik a közbeszerzés ellenőrzését végző munkatárssal és az EU Támogatási Főosztállyal. Részt vesz a pénzügyi zárás folyamatában. Részt vesz a projektek zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban. Támogatja az elszámolás ellenőrzését végző munkatárs munkáját, a módosítási igényekkel kapcsolatban egyeztet vele. Feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján bejelentést tesz a végrehajtás során esetlegesen felmerülő, kedvezményezettek által elkövetett és általa észlelt szabálytalansági gyanúról. Az IH által meghozott szabálytalansági döntéseket végrehajtja, melyre vonatkozóan beszámolót küld az EU Támogatási Főosztály részére a belső eljárásrendekben foglaltak szerint. Kezeli a fenntartási időszak beszámolóit, azok ellenőrzését elvégzi. Javaslatot tehet helyszíni szemle és rendkívüli helyszíni ellenőrzés lefolytatására. Adatszolgáltatást teljesít az egyes programok zárásához kapcsolódóan az IH által meghatározott formában. Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában. Közreműködik a követeléskezelési, kifogáskezelési, külső, belső ellenőrzések kapcsán felmerült feladatok ellátásában az EU Támogatási Főosztály szakmai iránymutatása alapján. Elvégzi a kifizetési igénylések elsődleges és másodlagos ellenőrzését, szükség esetén hiánypótlást kér. Elvégzi az elszámolhatósági szempontú ellenőrzést, majd elvégzi a köztartozás vizsgálatot és a kifizetési igénylést jóváhagyja/elutasítja.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai végzettség: ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség; vagy érettségi végzettség,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84. §-a szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt [a Kit. 117. § (6), (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint].

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki vagy gazdaságtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy jogász szakképzettség
 • hazai és/vagy európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • közbeszerzési eljárások ismerete
 • “B” kategóriás gépjárművezetői engedély és gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levél
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirtatok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ördögh Attila irodavezető nyújt, a +36-20-294-4190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az “RFP pályázatkezelési referens” megnevezéssel Fehérné dr. Holozsai Nóra megyei igazgató részére az allaspalyazat.kecskemet@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláspályázatot meghirdető szervezeti egység az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A pályázati kiírás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati kiírások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>