RFP pályázatkezelési referens

2022. február 19.

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.augusztus 3-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomon követése tekintetében. – A kezelt projektnek megfelelően elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. – Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat. – A benyújtott támogatási kérelmeket érkezteti, megadott szempontok alapján jogosultsági ellenőrzést végez és a befogadott kérelmeket előkészíti értékelésre. Javaslatot készít a jogosultsági szempontból nem megfelelő támogatási kérelmek elutasítására, melyet felterjeszt döntéshozatalra a belső eljárásrendek szerint. – Elvégzi a feladatkörébe utalt projektek támogatási szerződéseivel, támogatói okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szerződések módosítási igényeinek, változás-bejelentéseinek elbírálásához szükséges intézkedéseket, együttműködik a bevont külső szakértővel. – Megnyitja, majd folyamatosan vezeti a támogatási kérelemhez tartozó projektdossziét. – Kezeli a támogatási kérelmekkel és a projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos hiánypótlásokat, szükség esetén tisztázó kérdést küld ki. Bonyolítja az általa kezelt szerződésekkel kapcsolatos levelezéseket. – Projektfejlesztéssel érintett projektek esetében elvégzi az eljárásrend, vonatkozó utasítás szerinti feladatokat, a projektfejlesztés végén újraértékelést végez. Felterjesztést készít az IH részére, mely döntésnek megfelelően gondoskodik a projektfejlesztés végi szerződésmódosítás végrehajtásáról. – Nyomonköveti a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségeinek alakulását, mely feladata tekintetében szorosan együttműködik a közbeszerzés ellenőrzését végző munkatárssal és az EU Támogatási Főosztállyal. – Részt vesz a pénzügyi zárás folyamatában. – Részt vesz a projektek zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban. – Támogatja az elszámolás ellenőrzését végző munkatárs munkáját, a módosítási igényekkel kapcsolatban egyeztet vele. – Feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján bejelentést tesz a végrehajtás során esetlegesen felmerülő, kedvezményezettek által elkövetett és általa észlelt szabálytalansági gyanúkról. Az IH által meghozott szabálytalansági döntéseket végrehajtja, melyre vonatkozóan beszámolót küld az EU Támogatási Főosztály részére a belső eljárásrendekben foglaltak szerint. – Kezeli a fenntartási időszak beszámolóit, azok ellenőrzését elvégzi. – Adatszolgáltatást teljesít az egyes programok zárásához kapcsolódóan az IH által meghatározott formában. – Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában. – Közreműködik a követeléskezelési. kifogás kezelési, külső, belső ellenőrzések kapcsán felmerült feladatok ellátásában az EU Támogatási Főosztály szakmai iránymutatása alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office), kiemelten az Excel ismerete.
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint),
 • a koronavírus elleni védőoltás igénybevétele az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottaknak kötelező.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és jogi végzettség
 • közbeszerzési eljárások ismerete
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • „B” típusú jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • jó kommunikációs készség,
 • együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levelet, amely a bérigény megjelölését tartalmazza
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allaspalyazat.szekszard@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ön jelentkezésének elküldésével tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a TOLHR/102-1/2022. iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>