RFP pályázatkezelési referens

2021. november 6.

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2023. június 17-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bethlen utca 3-9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

RFP pályázatkezelési referens

Ellátandó feladatok:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében. A kezelt projektnek megfelelően elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat. Elvégzi a feladatkörébe utalt projektek támogatási szerződéseivel, támogatói okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szerződések módosítási igényeinek, változás-bejelentéseinek elbírálásához szükséges intézkedéseket, együttműködik a bevont külső szakértővel. Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában. Közreműködik a követeléskezelési, kifogáskezelési, külső, belső ellenőrzések kapcsán felmerült feladatok ellátásában az EU Támogatási Főosztály szakmai iránymutatása alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyar Államkincstár SZMSZ-ben valamint a Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Ügyrendjében az Állampénztári Iroda, Regionális Fejlesztési Programok Osztályához rendelt feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
 • Európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • Motivációs levelet
 • Kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biróné Dr. Furcsa Anita nyújt, a 06-52-518-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szatmáriné Szabó Enikó megyei igazgató részére a allaspalyazat.debrecen@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva nyújtson be. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HAJ/1525/2021. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens”. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>