RFP közbeszerzés ellenőrzési referens

2022. március 27.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP közbeszerzés ellenőrzési referens feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ősz utca, 11-13 .

Ellátandó feladatok:

-Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenőrzései tekintetében. – Elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. -Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat. – Nyomon követi a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségének alakulását. – Folyamatosan nyomon követi a közbeszerzési eljárásokat, döntéseket. – Elvégzi a kedvezményezettek közbeszerzési eljárásának ellenőrzését, melynek eredményeként minőségellenőrzési, illetve szabályossági tanúsítványt állít ki, ennek keretében együttműködik a bevont külső szakértővel. -Ellenőrzi a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződéseket és azok módosításait. -Javaslatot tehet helyszíni szemle és rendkívüli helyszíni ellenőrzés lefolytatására. -Feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozást betartja és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentését megteszi az eljárásrendeknek megfelelően. Az IH által meghozott szabálytalansági döntéseket végrehajtja, melyre vonatkozóan beszámolót küld az EU Támogatási Főosztály részére a belső eljárásrendekben foglaltak szerint. -Támogatja a projektek zárását, ha a zárás során bármilyen problémát, akadályt észlel, azt haladéktalanul jelzi a pályázat kezelését végző munkatárs felé.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai végzettség: ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség vagy egyetemi vagy főiskolai végzettség és közbeszerzési területen szerzett képesítés,
 • számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),- a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ – illetve munkaviszony esetén a Kit. 279.§ (7) bek – szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,- A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bek vagy a 166.§ (4) bek illetve a Kttv. 60.§ (1) bek i) pontja szt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  közbeszerzési eljárások elméleti, gyakorlati ismerete, hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat, számviteli ismeretek.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés; terhelhetőség, kiváló stressz tűrő kép.
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás);
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására
 • rugalmas, nyitott személyiség, jó együttműködési készség
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_ – motivációs levelet. – kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát. – nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna Katalin osztályvezető nyújt, a +3622/584954 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Molnár Tamás igazgató részére a allaspalyazat.szekesfehervar@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a FEJHR/225-1/2022. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését: „RFP közbeszerzés ellenőrzési referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_, – 2022. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>