Projektvezető

2019. július 24.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Projekt Műszaki Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 BUDAPEST, Pálya utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a rá bízott projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt naprakész felügyeletét és irányítását ellátja, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel, együttműködve a VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) által az adott projektben kijelölt projektvezetővel és azok helyetteseivel. Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) részére történő megadásáról. Gondoskodik a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról Gondoskodik a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról Koordinálja és figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások előkészítését, szükség szerint a hatályos jogszabályok szerinti minőségbiztosítási folyamatokat, együttműködve a társosztályokkal, a (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződések összeállítását, azok aláírását nyomon követi Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített, a támogatási kérelemmel, bejelentésekkel összefüggő hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy Egyetem,
  • főiskolai vagy egyetemi végzettség, Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Európai Unió (társ)finanszírozásával, vagy hazai forrásokból megvalósuló projektek kezelésében szerzett szakmai tapasztalat, közbeszerzési gyakorlat, FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat, idegen nyelv ismerete, „B” kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, szakmai tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (amennyiben releváns), amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia osztályvezető nyújt, a +3612254400/10235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra “A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>