Projektvezető

2019. március 14.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Beruházási Iroda
   

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Projektvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 BUDAPEST, Pálya utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Felelős a rá bízott projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt naprakész felügyeletét és irányítását ellátja, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Műszaki Iroda vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel, együttműködve a VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) által az adott projektben kijelölt projektvezetővel és azok helyetteseivel.
 • Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) részére történő megadásáról. Gondoskodik a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról
 • Gondoskodik a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról
 • Koordinálja és figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások előkészítését, szükség szerint a hatályos jogszabályok szerinti minőségbiztosítási folyamatokat, együttműködve a társosztályokkal, a (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződések összeállítását, azok aláírását nyomon követi
 • Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített, a támogatási kérelemmel, bejelentésekkel összefüggő hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről
 • Gondoskodik a Támogatási szerződések, szerződésmódosítások megfelelő példányszámban történő aláíratásáról és az aláírt példányok megküldéséről az Irányító Hatóság felé
 • Gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról
 • A VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve meghatározza a projekt végleges műszaki tartalmát

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem,
 • műszaki szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • Elsődlegesen Európai Unió finanszírozásával, vagy hazai forrásokból megvalósuló projektek kezelésében szerzett – legalább 3 éves – szakmai tapasztalat
 • közbeszerzési gyakorlat
 •  Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, vagy Egyetem,
 • FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat
 • vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete
 • „B” kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
 • hozzájárulási nyilatkozat a pályázat dokumentumainak betekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia osztályvezető nyújt, a +3612254400/10235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra “A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>