Projektmenedzser

2022. március 4.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser (kormánytanácsos)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az uniós forrásból megvalósuló energetikai projektek tekintetében: projektkiválasztási tevékenységek; támogatási szerződések előkészítése; projektek előkészítésének/megvalósulásának nyomon követése; előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek ellenőrzése; részvétel a projektek közbeszerzési eljárásainak minőségellenőrzésében; adatok és információk rögzítése az EUPR rendszerben; rendszeres és eseti beszámolók, jelentések, tájékoztatások készítése; kifogások, szabálytalansági eljárások, ellenőrzések szakmai feladatai; kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás, tanácsadás, részvétel az egyeztetéseken; személyes közreműködés megvalósítás alatt álló projektek lebonyolításában a projektek megvalósulási helyszínein; projektek zárásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy Egyetem: diploma (szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent, de nem feltétel),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett munkatapasztalat
 • Európai uniós pályázatok kezelésében szerzett tapasztalat
 • Fejlesztési programok megvalósításában, végrehajtásában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Komplex gondolkodásmód,
 • Jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • Proaktivitás,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján
 • Magyar nyelvű motivációs levél ( egy oldal terjedelemben)
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2018. évi CXXV. tv. 82. § (2) bekezdése alapján, vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Réka nyújt, a 06 (1) 896-2519 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szabó Réka részére a palyazat@itm.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, hiányosan beküldött pályázati anyagot nem tekintjük érvényes pályázatnak. A személyes meghallgatásra behívottak közül, a kiválasztási eljárást lefolytató és a meghallgatáson jelenlévő személyek közösen döntenek a foglalkoztatott személyéről. Kérjük, az önéletrajzon bérigény megjelölését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a https://www.kormany.hu/download/a/5d/d1000/AT_SZF_%C3%A1ll%C3%A1shirdet%C3%A9sek.pdf#!DocumentBrowse oldalon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>