Projektmenedzser

2021. január 25.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Európai Uniós Fejl. Végrehajt. Fel. Hely. Államtitk., Közigazg.Programok Lebonyolítási Főosztálya

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest

Ellátandó feladatok:

 • A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály hatáskörébe tartozó projektmenedzseri feladatok ellátása.
 • Felhívások kialakításában szakmai közreműködés, támogatási kérelmek tartalmi értékelésében való közreműködés, döntés előkészítés, a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, a támogatási kérelmek formai, szakmai és pénzügyi szempontból történő ellenőrzése, valamint a támogatási szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata.
 • A támogatási szerződések módosításához szükséges intézkedések megtétele, módosítási kérelmek szakmai előkészítése, szükség esetén egyeztetéseken való részvétel, az egyeztetés utáni dokumentálás felügyelete, ellenőrzése.
 • Projektmegvalósítás-zárási és a zárást követő fenntartási feladatok ellátása.
 • Szakmai állásfoglalás adás kifogáskezelés, szabálytalanságkezelés, helyszíni ellenőrzés esetén felmerült kérdésekben, közreműködés jogorvoslatok, követeléskezelés során keletkező kérdések megválaszolásában, kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések, beszámolók és közbeszerzési eljárások műszaki-szakmai ellenőrzésében.
 • Kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás.
 • EUPR, EMIR rendszer használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár és az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában projektmenedzseri feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Kit. 1. melléklet I. pontja értelmében. Az egyéb juttatások megállapítása a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Pénzügyi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • angol, német vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete, valamint
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat,
 • informatikai érdeklődés, informatikai ellenőrzésben szerzett tapasztalat,
 • EMIR, FAIR, EUPR rendszerek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx )
 • Motivációs levél,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Személyügyi Főosztály részére a allaspalyazat@mk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagot határidőben és hiánytalanul benyújtó, a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek megfelelően kiválasztott pályázók szakmai és személyes rátermettségük felmérését célzó személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban mellékelt nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulnak, pályázati anyaguk a pályázat eredményességétől függetlenül egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül az MK kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha a pályázó nem járul hozzá, pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>