Projektmenedzser

2020. augusztus 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser (2020/140)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 éig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projekt(ek) irányítása, koordinálása, operatív működtetése, projekt(ek) vezetése. A projekt(ek) végrehajtásához szükséges szakmai-, pénzügyi koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó előírások, szerződések, jogszabályok és útmutatók előírásainak figyelembevételével. A projekt(ek) megvalósításával összefüggő dokumentumok ellenőrzése, pályázati kiírásban és támogatási szerződésben meghatározott kritériumok szerinti összeállítása, megfelelőségének vizsgálata. A projekt(ek)et érintő külső ellenőrzések koordinálása, a határidők betartásának és a kimenő dokumentumok tartalmának figyelemmel kísérése. Projekt(ek) előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek megfelelő tartalmú elkészítése, összeállításnak koordinálása, ellenőrzése. Egyéb, a projekt(ek) végrehajtásához kapcsolódó jelentések, adatszolgáltatási tevékenységek ellátása, szakmai összeállítása, koordinálása. Projekt(ek) mindenkori helyzetének, státuszának felügyelete. Napi kommunikáció a projekt(ek)ben résztvevő munkatársakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Közgazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettség, minimum 1-3 éves, EU vagy EGT által társfinanszírozott projekt megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • Projektmegvalósításban szerzett szakmai tapasztalat
 • Magas szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)
 • Angol és/vagy német nyelv legalább középfokú ismerete
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államigazgatási ismeretek, közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Pályázati rendszerek (pl. EPTK) felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Határozott fellépés,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Agilitás,
 • Felelősségteljes munkavégzés,
 • Önállóságra való igény,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, melynek kötelező eleme az előírt végzettséget és tapasztalatot alátámasztó adatok megadása, a bruttó fizetési igény megjelölése
 • A feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány – másolatok, a pályázati kiírásban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok. A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhető és érvényesnek tekinthetők. Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel valamely okiratot nem nyújtana be
 • Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a BME Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kérjük elektronikusan továbbá Sepler Ágnes részére a sepler.agnes@mail.bme.hu e-mail címre is megküldeni. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. A határozott idejű kinevezés lejárta után a jogviszony közös megegyezés alapján meghosszabbítható. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>