Projektmenedzser

2018. október 10.

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 24. pont szerint, koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Projektmenedzseri feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Benyújtott pályázatok dokumentálása, nyilvántartása. Az elnyert pályázatok végrehajtása, utógondozása, valamennyi közérdekű adat nyilvánossá tétele, többek között: a projektek megvalósításának koordinálása, ellenőrzése (külső-belső), a projekt előrehaladásának, a határidők betartásának nyomon követése, szükséges módosítások kezdeményezése, kapcsolattartás a pályázatban érintett személyekkel, szervezetekkel, valamint részükre adatszolgáltatás nyújtása, részvétel a projekt-előrehaladási jelentések, beszámolók készítésében, projektek eredeti iratanyagának papíralapú nyilvántartása, dokumentálása, és elektronikus rendszerezése, időszakos és eseti projektértekezletek előkészítése, emlékeztetők készítése, a pályázatok ellenőrzéséhez, a pályázatokkal kapcsolatos adatkérésekhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség. II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilia Anita nyújt, a 74/564-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 491/2018. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Személyesen: Jegyzői titkárság, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a polgármester és az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.dombovar.hu – 2018. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>