Projektmenedzser

2018. október 5.

Óbudai Egyetem
Pályázati Szolgáltatások Osztály

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.05.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektmenedzserként az alábbi feladatokat szükséges ellátni:

 • A projekt szakmai és pénzügyi feladatainak irányítása, menedzselése.
 • A projektben résztvevők sikeres együttműködésének előmozdítása, a projekt részfeladatainak összehangolása, ezáltal hozzájárulás a támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséhez.
 • A projekttel kapcsolatos jelentések elkészítésének irányítása, jelentések benyújtása, beszámolók és kifizetési igénylések elkészítése, beküldése, hiányosságok pótlása.
 • Kapcsolattartás a támogató szervezettel.
 • A projekthez kapcsolódó beszerzések lebonyolításának felügyelete, a beszerzési folyamat nyomonkövetése.
 • Kapcsolattartás az Óbudai Egyetem projektet érintő szervezeti egységeivel.
 • A projektkommunikáció (külső, belső) és disszeminációs tevékenység tervezése, szervezése, irányítása, szükség szerinti beavatkozás.
 • A projektmenedzsment többi tagjával és a szakmai megvalósítókkal való szoros együttműködésben látja el a projekt összehangolt szakmai és pénzügyi megvalósítását.
 • Projektzárás előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem, közgazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Legalább 3 éves, EU vagy EGT által társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalat,
 • Precíz, megbízható, önálló munkavégzés. Határidők pontos betartása. Jó kommunikációs készség szóban és írásban. Csapatmunkára való készség. Rugalmasság. Magas fokú problémamegoldó készség. Szervezőkészség. Stressztűrő képesség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Unió által társfinanszírozott projektek menedzselésében, ellenőrzésében, monitoringjában vagy megvalósításában szerzett több mint 3 éves tapasztalat.
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vőcsei Katalin részére a vocsei.katalin@ka.uni-obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap – 2018. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-KA-II-1094/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>