Projekt referens

2021. május 25.

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt referens (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek elszámolási dokumentációinak elkészítése, elküldése az irányító hatóság részére.
 • Támogatási szerződéskötések folyamatának bonyolítása, dokumentálása.
 • A közreműködő szervezet felé elszámolt tételekkel megegyezően a főkönyvi könyvelés egyeztetése, ellenőrzése.
 • Előlegből fizetett és elszámolt tételek egyeztetése, ellenőrzése, előleg rendezése a számviteli szabályoknak megfelelően.
 • Bevételek-kiadások egyezőség egyeztetése, ellenőrzése.
 • A munkafolyamatokba épített folyamatos ellenőrzés.
 • Az elkészített pályázatok gazdasági adataihoz kapcsolódó jelentések, kimutatások, elszámolások ellenőrzése.
 • A felismert hiányosságok esetén azok kijavításának indítványozása.
 • Az igazgatósági pályázatok koordinálása. A befejezett, a megvalósítás alatt lévő, a beadott, de még nem elbírált, és a nyertes pályázatok folyamatának naprakész ismerete.
 • Megvalósítás alatt lévő pályázatok ütemtervéhez viszonyított teljesítés figyelemmel kísérése.
 • A megvalósítás alatt lévő pályázatok közbeszerzési eljárásainak precíz ismerete.
 • Kapcsolattartás és egyeztetés a pályázatokban közreműködő egységek kijelölt dolgozóival.
 • A pályázati támogatásokat folyósító szervezetek internetes honlapjainak folyamatos figyelése, az esetleges információk továbbítása az érintettek felé.
 • Felsővezetők, felettes szerv részére rendszeres tájékoztatók, jelentések készítése.
 • Havonkénti rendszerességgel tájékoztató összeállítása az elvégzett feladatokról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), és a munkáltató belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gazdasági szakirány,
 • Szakirányú gyakorlat. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Magyar nyelvtudás
 • Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, gazdasági szakirány; mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • pályázati, pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás érvényes jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél.
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázati feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • érvényes hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; ennek hiányában annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt a pályázó megigényelte,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul (a nyilatkozat minta a www.fetivizig.hu honlapról letölthető),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot elnyeri, eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek és a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-0270-025/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projekt referens (2 fő).
 • Személyesen: Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő pályázókat a munkáltató képviselőiből álló, legalább háromtagú bizottság hallgatja meg. A munkakörbe történő kinevezés a Kjt., a Vgtv., és a Kormányrendelet alapján történik. A pályázók, a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével, írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvántartsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • a www.fetivizig.hu honlap – 2021. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető általános kérdésekben: Szamos Ferenc osztályvezetőtől (e-mail cím: szamosf@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17020 mellék), szakmai kérdésekben: Nagy Krisztián osztályvezetőtől (e-mail cím: nagy.krisztian@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17100 mellék) Kérjük a borítékra ráírni, hogy „Eredeti címen kézbesítendő!”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>