Projekt referens

2021. február 25.

Klebelsberg Központ
Projekt Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII.29.) EMMI utasítás 1. mellékletének 49. §-ában foglalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

A Projekt Főosztály feladat-és hatáskörébe tartozó, az európai uniós, nemzetközi és hazai forrásokból megvalósítandó programok keretében központi programozási, tervezési, koordinációs előkészítési, nyomon követési és projekt-támogatási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elvégzi az európai uniós, nemzetközi és hazai forrásokból megvalósítandó programok szakmai tervezési, előkészítési és operatív irányítási feladatait, a Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben előkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat, háttértanulmányokat, részt vesz az adott tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában és a fejlesztési területek kialakításában; a teljes programot érintő eljárásokat, szabályozásokat dolgoz ki. A Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben adatokat szolgáltat az elnök, az elnökhelyettesek, az Irányító Hatóság, valamint a Közreműködő Szervezetek felé; részt vesz a programok számszerűsíthető céljainak felügyeletében, a vonatkozó eljárásrendekben szabályozott módon a Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben jelentéseket, beszámolókat készít; a Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben részt vesz a támogatási szerződésekben és a projektszabályzatokban meghatározott, a kifizetések igényléséhez szükséges dokumentumok előkészítésében és teljesítésében; nyomon követi a programok, projektek megvalósulását, a megvalósulást érintő egyeztetéseket, kötelezettségvállalásokat, felelősségmegosztást; kritikus események esetén feljegyzéseket és kiértékeléseket készít, intézkedéseket kezdeményez annak érdekében, hogy a programok megvalósítása zökkenőmentes legyen; kapcsolatot tart a tankerületi központokkal a programokkal összefüggő területeken; közreműködik a programokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásában, gondoskodik a disszeminációs teendőkről, beleértve a program megvalósításában érintettek tájékoztatását is; a Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben részt vesz mindazon feladatokban, amelyeket a támogatási szerződések tartalmaznak (kifizetési kérelmek, változásbejelentések, beszámolók, szerződésmódosítási kérelmek, fenntartási jelentések összeállítása, benyújtása, stb. ); a Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben előkészíti a támogatási szerződések és módosításaik tervezetét; részt vesz a projekttel kapcsolatos támogatás felhasználásáról, a projekt likviditási helyzetéről, az esetlegesen kialakult maradvány felhasználásának tervezett módjáról, az elszámolási időszakok alakulásáról, a benyújtott pályázatok elbírálásának aktuális állapotáról, a benyújtásra váró pályázatok állapotáról történő egyeztetéseken; nyilvántartást vezet a tankerületi központok és a Központ által végrehajtandó projektekről; adatokat kér be és dolgoz fel, elemzéseket készít a tankerületi központok által előkészített, végrehajtott, fenntartott projektek, fejlesztések vonatkozásában; egységes eljárásokat, sablonokat dolgoz ki a projektek szabályszerű, hatékony végrehajtása érdekében; nyomon követi a tankerületi központok és a Központ által végrehajtott projektek megvalósítását, a nem megfelelő ütemű előrehaladás, a szakmai mutatók elvárttól való elmaradása esetén intézkedéseket kezdeményez; a tankerületi központok esetében nyomon követi a támogatás kezelésére vonatkozó szabályok és eljárások betartását; folyamatosan figyeli a megjelenő európai uniós, nemzetközi vagy hazai pályázatokat, felhívásokat és a releváns felhívásokról értesíti a tankerületi központokat; szükség szerint helyszíni monitoring látogatásokat végez a tankerületi központokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, /főiskola: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; vagy agrár felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében)biztonság-és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és angol vagy német nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Projekt menedzsment software használata
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

 • nagyfokú munkabírás, terhelhetőség, önálló munkavégzési képesség,
 • szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • gyors és hatékony problémamegoldó képesség,
 • precizitás, pontosság, rugalmasság, alkalmazkodó készség,
 • megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • kiválasztása esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Személyügyi Osztály részére a palyazat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>