Projekt munkatárs

2021. január 13.

Heves Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-piaci Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00003 Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben – II. ütem projekt munkatár

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31-ig tartó (hosszabbítás lehetőségével) kormánytisztviselői jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Vezekényi utca 24.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, munkaerő-piaci projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásával összefüggő feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának állományában a Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára kihelyezett módon ellátja az Európai Uniós társfinanszírozású munkaerő-piaci projekt szakmai és pénzügyi megvalósításával kapcsolatos feladatokat, amelyek:

 • A munkaerő-piaci projekt tervezési felhívásában előírtak szerinti, a Heves Megyei Kormányhivatal megyei projekttervében foglaltaknak megfelelő végrehajtása, a kitűzött eredménymutatók teljesítése.
 • A munkaerő-piaci projekt keretében a Heves Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály rendelkezésére álló célcsoporti létszám és támogatási keretek szakszerű és gondos felhasználása.
 • A program célcsoportjában tartozó ügyfelek (regisztrált álláskeresők, inaktívak, közfoglalkoztatottak), valamint a munkaerő-piaci projekt megvalósításába áttételesen bevont külső szereplők (pl. munkáltatók), illetve a megvalósításban közreműködő külső partnerek (pl. képző intézmények) tájékoztatása, kapcsolattartás.
 • A célcsoport tag munkaerő-piaci projektbe történő bevonása, egyéni programtervének összeállítása, megvalósításának nyomon követése és karbantartása (együttműködési megállapodás megkötése, módosítása, egyéni program lezárása, értékelése), az egyéni program befejezését követően az előírt vizsgálatok elvégzése (program elhagyásakori vizsgálat, 180. napi hatásvizsgálat).
 • A programba bevont személy szolgáltatásba irányítása, támogatási eszközbe történő bevonása, személyre szabottan.
 • A munkaerő-piaci projekt támogatási eszközeinek (munkaerő-piaci képzés, foglalkoztatáshoz, önfoglalkoztatáshoz, mobilitáshoz kapcsolódó támogatási konstrukciók) megítélésével kapcsolatos hatósági jellegű ügyintézés.
 • A megítélt támogatási eszközök megvalósulásának nyomon követésével, pénzügyi elszámolásával kapcsolatos tevékenységek ellátása.
 • Közreműködés a megítélt támogatások szakmai és pénzügyi ellenőrzésében.
 • A szakmai, pénzügyi, egyéb nyilvántartások naprakész vezetése, az adatszolgáltatási rendszer működtetése járási hivatali szinten.
 • Fenti feladatokkal kapcsolatban felmerülő, az informatikai szakrendszerekben szükséges további feladatok, rögzítések végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. A Heves Megyei Kormányhivatal a kormányzati szolgálati jogviszonyban a családalapítást, az iskolakezdést és a gyermeknevelést érdemi módon segítő, a mindenkori minimálbérhez illeszkedő összegű plusz pénzbeli juttatásokat, (gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, családalapítási támogatás), évente (illetve a foglalkoztatásban töltött időszak arányában) cafetéria-juttatást, emellett a jogviszonyban töltött időtartam alapján a havi illetmény összegén alapuló szolgálati elismerést és álláshelyi elismerést biztosít. az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban alapképzésben, vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség, vagy érettségi végzettség és a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy legalább középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli végzettség
 • a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet mellékletének b), c), vagy d) pontjában meghatározott képesítés
 • államigazgatásban, elsősorban foglalkoztatási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Európai Uniós, elsősorban munkaerő-piaci projektek lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási alapvizsga
 • „B” kategóriás jogosítvány és személygépjármű vezetési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • az új feladatokra való nyitottság,
 • képesség az új ismeretek elsajátítására, folyamatos bővítésére és naprakészen tartására,
 • informatikai rendszerekben történő munkavégzés képessége,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
 • képesség egy többfős csapat részeként történő hatékony munkavégzésre,
 • kiváló kommunikációs és együttműködési készség,
 • pontosság, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • erős képesség megosztott figyelem mellett történő munkavégzésre (multitasking),
 • kiemelkedő rugalmasság és alkalmazkodási képesség,
 • nagyfokú terhelhetőség,
 • ügyfél- és eredményorientált munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,
 • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat,
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cs. Nagy József nyújt, a +36 37/505-441/3594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos jogi, humánpolitikai és koordinációs főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Heves Megyei Kormányhivatal honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>