Projekt koordinátor referens

2018. október 8.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzetközi Önálló Osztály

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

projekt koordinátor referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 , Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Végrehajtja a projektekhez kapcsolódó, a támogatási szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatokat: ellátja a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatait; elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, és változás bejelentéseket; részt vesz a közreműködő szervezet, az irányító hatóság és az egyéb szervezetek részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek ellátásában; közreműködik a támogatási szerződések módosításának előkészítésében; kapcsolatot tart az ellenőrző szervekkel a felmerülő kérdések hatékony kezelése érdekében. Koordinálja a projekt jogi és beszerzési folyamatait, részt vesz a beszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a beszerzési hirdetmények elkészítésében; részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; végrehajtja a felettes intézmények részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeket; közreműködik a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában. Figyelemmel kíséri a szakmai és pénzügyi feladatok végrehajtását, kapcsolatot tart a szakmai végrehajtásért felelős kollégákkal és elősegíti a szakmai feladatok határidőre való végrehajtását; kapcsolatot tart a pénzügyi végrehajtásért felelős kollégákkal és elősegíti a pénzügyi jelentések határidőre való végrehajtását; kapcsolatot tart a projekt partnerekkel – kiemelten a vezető partnerrel – a megvalósuló szakmai munkák összehangolása érdekében. Elvégzi a projektek megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó támogató feladatokat, részt vesz az operatív irányításban, azonosítja a projektekkel járó kockázatokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a kockázatok megelőzésére illetve csökkentésére; nyomon követi és ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok ellátását, határidőre való teljesítését és szükség szerint intézkedéseket tesz; ellenőrzi a kivitelezésben részt vevők által készített különböző jelentéseket, egyéb dokumentumokat; kapcsolatot tart a projekt partnerekkel, nekik tájékoztatást nyújt, vezető partnerség esetén koordinálja a projekt partnerek tevékenységét és kapcsolatot tart az EU kijelölt szerveivel; a projekt előrehaladása érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos információk folyamatos rendelkezésre állását. Fentiek ellátása érdekében kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, megszervezi és lebonyolítja a szükséges megbeszéléseket, egyeztetéseket, vezeti a megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti a megbeszélések emlékeztetőit. Részt vesz a telefon és e-mail forgalom lebonyolításában. A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, ismerete, betartása és betartatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy Egyetem,
  • Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat, tárgyalási szintű angol nyelvismeret, Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete, kiváló helyesírás és fogalmazás, önálló munkavégzés, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Vízügyi szakterületeken szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettség, jogi vagy közgazdasági tapasztalat, vízgazdálkodási projektek kezelésében szerzett gyakorlat, EU-s pályázatok kezelésében szerzett gyakorlat,- közigazgatásban szerzett tapasztalat, idegen nyelv ismerete, közbeszerzési gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Motivációs levél; részletes, fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Balázs osztályvezető nyújt, a +36-1-225-44-00/10330 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>