Pályázatkezelési referens

2021. október 10.

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda, Regionális Fejlesztési Programok Osztálya II.

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Vár utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomon követése tekintetében. A kezelt projektnek megfelelően elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában. Közreműködik a követeléskezelési. kifogás-kezelési, külső, belső ellenőrzések kapcsán felmerült feladatok ellátásában az EU Támogatási Főosztály szakmai iránymutatása alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, – iskolai végzettség, szakképzettség: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_,
 • motivációs levél,
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát,
 • az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a CSO-IG/35-115/2021. iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „ pályázatkezelési referens”.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móricz Ilona irodavezető (hétfőtől-csütörtökig: 800 -1600 óra, pénteken: 800 -1300 óra között) nyújt, a 62/488-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Rigó Szilveszter Lászlóné részére a allaspalyazat.szeged@allamkincstar.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár honlapja – 2021. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>