Pályázatkezelési referens

eupalyazatiportal.hu

MÁK Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága. Jelentkezési határidő: 2021. május 14.

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda, Regionális Fejlesztési Programok Osztálya

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.24-2022.07.29-ig (6 hónap próbaidő) tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Vár utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követésében, kifizetési kérelmek feldolgozásában, a kapcsolódó helyszíni ellenőrzések elvégzése tekintetében. A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatok ellátásában, különösen a fenntartásban lévő projektek kezelésében, továbbá a kapcsolódó helyszíni ellenőrzések elvégzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat, – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móricz Ilona irodavezető (hétfőtől-csütörtökig: 8:00 -16:00 óra, pénteken: 8:00 -13:00 óra között) nyújt, a 62/488-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Rigó Szilveszter Lászlóné részére a allaspalyazat.szeged@allamkincstar.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_; motivációs levelet; kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát; nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát; az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a CSO-IG/35-18/2021. iktatószámot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár honlapja – 2021. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>