Pályázatkezelési referens

2020. május 12.

Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2022. június 30-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bethlen utca 3-9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pályázatkezelési referens feladatkör

Ellátandó feladatok:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése, kifizetési kérelmek feldolgozása, a kapcsolódó helyszíni ellenőrzések elvégzése tekintetében. A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatok ellátásában, különösen a fenntartásban lévő projektek kezelésében, továbbá a kapcsolódó helyszíni ellenőrzések elvégzésében. A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása. Pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért használja a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat. Adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. A benyújtott támogatási kérelmek érkeztetése, befogadása, a megadott szempontok alapján teljességi és jogosultsági ellenőrzése. A feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel, támogatási okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatok ellátása (formai követelmények teljesítésének ellenőrzése, és ezzel kapcsolatos feladatok szervezése; a szerződéstervezetek ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata; a szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, egyeztetés más szakmai egységekkel). A szerződések módosításához, változás-bejelentésekhez szükséges intézkedések elvégzése. A programok tényleges pénzügyi megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése. A szerződés-tervezetek pénzügyi szempontból történő ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata. Részvétel a kifizetés előrejelzésekben, beszámolók készítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állampénztári Iroda európai uniós alapokból támogatott pályázatok kezelése. Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • az Excel kiváló ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz sablon a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes)
 • Motivációs levelet
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
 • Eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát. (felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani)
 • A Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_ található Adatkezelési tájékoztató megismerési nyilatkozatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető nyújt, a 06-52-508-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szatmáriné Szabó Enikő igazgató részére a igazgato.debrecen@allamkincstar.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HAJ/358-1/2020. iktatószámot, a feladatkör pontos megnevezését „pályázatkezelési referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>