Pályázatkezelési referens

eupalyazatiportal.hu

Magyar Államkincstár. Jelentkezési határidő: 2020. február 20.

Magyar Államkincstár
Vas Megyei Igazgatóság
 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2021. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.

Ellátandó feladatok:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése, tekintetében; – a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; – a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, – adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez és az egyéb időszakos jelentések összeállításához; – a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel, támogatási okirataival kapcsolatos feladatok ellátása (formai és tartalmi követelmények teljesítésének ellenőrzése, és ezzel kapcsolatos feladatok szervezése; a szerződéstervezetek ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata; a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek ellenőrzése keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a hiánypótlások ellenőrzése; egyeztetés más szakmai egységekkel); – a támogatási szerződések módosításához, változás-bejelentésekhez szükséges intézkedések elvégzése; – szakmai beszámolók dokumentum alapú ellenőrzése a pályázati felhívás, támogatási szerződés és az Irányító Hatóság által kiadott utasítások előírásainak megfelelően; – feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; – szükség esetén részvétel a kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzéseken; – részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; – kapcsolattartás a szakmai területekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Számítógépes felhasználói szintű gyakorlati ismeret (MS Office)
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a műszaki, közbeszerzési szakképzettség, gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány,
 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és pénzügyi lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer (EMIR, EUPR, EPTK) ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség, rugalmasság,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • jó rendszerező képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kajcsosné Kiricsi Erzsébet nyújt, a 94/314-442 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tarné Gagyi Viktória igazgató részére a igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a VAS-IG/18-4/2020. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „pályázatkezelési referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>