Pályázatkezelési referens

2018. május 10.

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. október 18-ig tartó közszolgálati jogviszony.                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 35. pontja szerinti európai uniós feladatkörre I. besorolási osztályban előírt Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség

Ellátandó feladatok:

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai/pénzügyi megvalósulásának nyomon követése tekintetében; nyilvántartó rendszerek naprakész vezetése (EUPR, kapcsolódó analitikák)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a benyújtott támogatási kérelmek érkeztetése, befogadása, a megadott szempontok alapján teljességi és jogosultsági ellenőrzése; a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel, támogatási okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatok ellátása (formai követelmények teljesítésének ellenőrzése, és ezzel kapcsolatos feladatok szervezése; a szerződéstervezetek ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata; a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, egyeztetés más szakmai egységekkel) a támogatási szerződések módosításához, változás-bejelentésekhez szükséges intézkedések elvégzése; a szakmai beszámolók dokumentum alapú ellenőrzése a pályázati felhívás, támogatási szerződés és az Irányító Hatóság által kiadott utasítások előírásainak megfelelően és az azoknak való összhang tekintetében; adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához; részvétel a kifizetés előrejelzésekben, beszámolók készítésében; munkaköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok/támogatási kérelmek kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért; a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Magyar Államkincstár belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrési képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • MS Office és kiemelten az Excel kiváló ismerete,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • jó rendszerező képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot (minta a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/allashirdetes# )
 • motivációs levelet
 • kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége(ke)t, szakképzettség(ek)et igazoló okiratok szkennelt másolatát
 • nyelvvizsgá(ka)t igazoló bizonyítvány(ok) szkennelt másolatát
 • a pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető
 • A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42.§ (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítéskor eredeti példányban be kell nyújtani.
 • Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ oldalon ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. A pályázati anyag benyújtását megelőzően TÁJÉKOZTATÓBAN foglaltakat kérjük figyelmesen elolvasni!

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó Rita Erika irodavezető nyújt, a +36-20-351-7228 vagy +36-32-620-838 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton igazgato.salgotarjan@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár honlapja – 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés tartósan távollévő kormánytisztviselő helyettesítésére, határozott időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy MINDEN csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére postai úton/személyesen nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a NOG-IG/216-1/2018. iktatószámot és a munkakör pontos elnevezését “pályázatkezelési referens”. A pályázat benyújtásával a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) a Kincstár humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>