Pályázatkezelési referens

2017. június 13.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 71.

Ellátandó feladatok:

a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Közép-Magyarországi Operatív Programok (KMOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása, különösen a projektek fenntartásának nyomon követése, a támogatási szerződések kezelése, a kedvezményezettek beszámolóinak ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a projektek zárásához kapcsolódó adminisztratív feladatok; a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, a feladat végrehajtás során köteles használni a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat; adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátása (a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata); a KMOP-ból támogatott projektek fenntartási időszakában a kedvezményezettek beszámolóinak feldolgozása és ellenőrzése; szükség esetén részvétel a kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzéseken; részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; kapcsolattartás a szakmai területekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Közép-Magyarországi Operatív Programok (KMOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása, különösen a projektek fenntartásának nyomon követése, a támogatási szerződések kezelése, a kedvezményezettek beszámolóinak ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a projektek zárásához kapcsolódó adminisztratív feladatok;- a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, a feladat végrehajtás során köteles használni a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat; adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátása (a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata); a KMOP-ból támogatott projektek fenntartási időszakában a kedvezményezettek beszámolóinak feldolgozása és ellenőrzése; szükség esetén részvétel a kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzéseken; részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; kapcsolattartás a szakmai területekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 35. pontja szerinti európai uniós feladatkörre I. besorolási osztályban előírt Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség,vagy a 123. Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatkör I. besorolási osztályban előírt egyetemi szintű geográfus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 125. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatkör I. besorolási osztályban előírt egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár felsőoktatásban szerzett környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi végzettség és tapasztalat európai uniós jogszabályok területén
 • a 2007-2013 programozási időszak európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és
 • pénzügyi lebonyolításában szerzett legalább 3 éves tapasztalat
 • pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer (EMIR) ismerete
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség,,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • jó rendszerező képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot (a minta a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható:
 • http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/
 • motivációs levelet
 • kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget
 • nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatát.
 • A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a
 • http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohos Anett osztályvezető nyújt, a 061 452 87 42 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. A hiánytalanul beküldött pályázati anyag pótlására, kiegészítésére semmilyen formában nincs lehetőség, ezért csak a hiánytalan pályázati anyagot tekintjük érvényesnek. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető. Az elektronikus üzenet tárgyában a BPM/7-73/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését „KMOP pályázatkezelési referens” feltüntetni szíveskedjen.Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig. A pályázati felhívás közzétételre kerül az www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH