Pályázatíró- és beruházási ügyintéző

2017. május 4.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

2 fő pályázatíró- és beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. gazdasági és üzemeltetési feladatkör; 32. település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Mátészalka Város Önkormányzatának városfejlesztési- és beruházási tevékenységével kapcsolatos projektmenedzseri, projektfenntartási és városfejlesztési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mátészalka Város Önkormányzatánál folyamatban lévő, illetve megvalósult pályázatok –pályázati felhívásaiban, útmutatóiban, valamint támogatói okirataiban, támogatási szerződéseiben foglalt és részletezett, munkahelyi vezető által meghatározott – projektmenedzseri és projektfenntartási feladatok; Az önkormányzatot, az önkormányzati intézményeket és az önkormányzati társulásokat érintő pályázati kiírások és városfejlesztési és egyéb szabályozási koncepciók, stratégiák, tervek figyelemmel kísérése és azok ismeretében – a vonatkozó eljárási utasításnak megfelelően- tájékoztatás nyújtása a pályázati lehetőségekről; Elkészíti a pályázatokhoz kapcsolódó beszámolókat, képviselő-testületi előterjesztéseket valamint a pályázatokhoz kapcsolódó szerződések és azok módosításainak tervezeteit. Előkészíti a pályázatok általános részeit és koordinálja a szakterület felelősét a pályázatok szakmai részének elkészítésében.; Részt vesz a munkaköre során érintett témákkal kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi üléseken, a járási-, térségi-, városi-, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztő programok kidolgozásában, a kidolgozott programok végrehajtásában. Részt vesz a városüzemeltetési tevékenységek felülvizsgálatában, a városfejlesztési dokumentumok, a településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és egyéb fejlesztési programok, korszerűsítési koncepciók, stratégiák kidolgozásában.; Egyeztetéseket végez a pályázatírókkal, pénzügyi referensekkel és a projektben résztvevő egyéb személyekkel.; Közreműködés a pályázatok előkészítésében, megírásában, benyújtásában, a hatályos pályázati szabályzat szerinti koordinációs feladatok ellátása, közreműködés a nyertes pályázatok lebonyolításában, elszámolásában, teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása; a csoport feladatkörét érintő projektek részletes költségvetésének készítése, figyelemmel kísérése és az ehhez kapcsolódó elszámolások készítése; kapcsolattartás különösen az alábbi szervekkel: irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, minisztériumok, egyéb települések, regionális és kistérségi szervezetek; közreműködés a város fejlesztési programjainak kidolgozásában és végrehajtásában; a csoport feladatkörében kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítése és a döntések végrehajtásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem. Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Uniós és hazai pályázatok területén szerzett jártasság
 • Európai Uniós támogatásokra vonatkozó jogszabályok ismerete, uniós projektekhez kapcsolódó szabályozások, alkalmazott módszertanok ismerete
 • közigazgatásban, projektmenedzsment területén szerzett gyakorlat
 • önkormányzati gazdálkodásban szerzett ismeret, gyakorlat
 • pénzügyi- számviteli ismeret, jártasság
 • közigazgatási alap- és szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban egyaránt,
 • Együttműködés, problémamegoldó képesség,
 • Konfliktuskezelési képesség,
 • Terhelhetőség,
 • Felelősségtudat,
 • Jó szintű elemzőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 5. számú mellékletére
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 06-44-501-364 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I.emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2103/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pályázatíró- és beruházási ügyintéző.
 • Személyesen: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I.emelet 13.ajtó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mátészalka Város hivatalos honlapja – www.mateszalka.hu – 2017. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. A pályázó vállalja kinevezésekor a 6 hónap próbaidő kikötését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH