Pályázati ügyintéző

2021. szeptember 23.

Debreceni Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Ellátandó feladatok:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

Kiemelt feladatok:

 • a pénzügyi lebonyolításra vonatkozóan a Támogatási Szerződésben és egyéb irányadó rendelkezésekben meghatározott szabályok betartása,
 • források és a források felhasználásának, kifizetések elkülönített nyilvántartásának, naprakész pontos vezetésének biztosítása, az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek elkészítése.
 • közreműködés a projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira.
 • szerződések és teljesítésigazolások alapján számla befogadások, teljesítésigazolások pénzügyileg szerződésszerű megfelelőségének ellenőrzése, szükség esetén intézkedés a korrekciók elvégzésére,
 • közreműködik a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítésében,
 • felelős a projekt kontrollingért.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Debreceni Tankerületi Központban pályázatok szakmai és pénzügyi jellegű feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Legalább 2 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény 82.§ (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató részére a katalin.gyulai@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül, a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>