Pályázati ügyintéző

2022. március 27.

Balkányi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdasági Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány, Rákóczi utca 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

[29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján] 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati feladatok ellátása, koordinálása. – Hazai és uniós pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, potenciális pályázati lehetőségek felkutatása. – Pályázatok összeállítása, előkészítése, figyelemmel kísérése, felügyelete, a támogatási kérelem benyújtása, a megvalósítás koordinálása. – Hazai és uniós projektek koordinálása, operatív működtetése, projektek előre haladásának, megvalósulásának segítése. – A már elnyert pályázatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások, beszámolók, tájékoztatók elkészítése, pénzügyi folyamatok menedzselése, a pályázati kiírásban és támogatási szerződésben meghatározott kritériumok szerinti összeállítása, elszámolások, ellenőrzések, előrehaladás nyomon követése, felhasználások dokumentálása. – A projektek végrehajtásához szükséges szakmai-, pénzügyi, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása, a kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok záradékolása és ellenőrzése. – A lezárult, de még fenntartási időszakban lévő pályázatok esetén a fenntartási jelentések elkészítése, beküldése. – Pályázatkezelő rendszerek mindennapos használata. – A projekteket érintő külső ellenőrzések koordinálása, a határidők betartásának és a kimenő dokumentumok tartalmának figyelemmel kísérése. – A pályázatokkal összefüggő monitoring tevékenység ellátása, a projektek mindenkori helyzetének, státuszának felügyelete. – Vezetői intézkedést igénylő kérdésekről rendszeresen aktualizált nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás a költségvetés tervezéséhez, beszámoló elkészítéséhez. – Folyamatos kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, egyéb tervezők stb.), a pályázatokat kiíró hatóságokkal, szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség
 • Közigazgatási szakvizsga megléte.
 • Európai Uniós és hazai pályázatok előkészítése, illetve menedzsmentje terén szerzett Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, rugalmasság, jó elemzőkészség, analitikus szemlélet,,
 • Kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó készség,
 • Önálló munkavégzés, megbízhatóság,
 • Stratégiai gondolkodás,
 • Döntési képesség, felelősségvállalás és felelősségtudat,
 • Eredményes és hatékony időgazdálkodás,
 • Együttműködési készség, csapatmunka,
 • Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap másolata),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy a (leendő) közalkalmazott a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth János jegyző nyújt, a 0642/561000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balkányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4233 Balkány, Rákóczi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/1599-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Tóth János jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány, Rákóczi utca 8. 10. ajtó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Balkány Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.balkany.hu – 2022. március 1.
 • Balkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2022. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>