Pályázati ügyintéző

2022. január 23.

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Berhida Város Önkormányzata európai uniós és hazai finanszírozású projektjeinek tervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása, pályázat figyelés. Az irodavezető tájékoztatása a releváns pályázati lehetőségekről, javaslattétel pályázatokra. A pályázatok előkészítése, benyújtása, a pályázati folyamat figyelemmel kísérése, sikeres pályázat dokumentációjának gondozása, támogató hatósággal való kapcsolattartás, pályázat zárásával kapcsolatos feladatok. Az önkormányzati beruházások, fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, így különösen: ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, engedély kérelmek elkészítése, hatóságokkal való egyeztetés, együttműködés, a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése. Kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések elkészítése. A projektek beszámolóinak, elszámolásainak, változás bejelentésének és szerződésmódosításainak előkészítése. Támogatások lehívása, pénzügyi nyomon követés. Kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók összeállítása, előre haladási és fenntartási jelentések elkészítése. Koordináció biztosítása a megvalósításban részt vevők között. Kapcsolattartás a pályázati menedzserekkel és partnerszervezetekkel, a projekt érintettjeivel. Részvétel a közbeszerzési munkacsoport munkájában, a kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, együttműködés a közbeszerzési szakértővel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, továbbá a költségvetési rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Főiskola, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú és pénzügyi-, vagy projektmenedszeri végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • uniós pályázatok koordinálásában szerzett legalább 1-2 év releváns szakmai tapasztalat
 • pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat
 • közbeszerzési gyakorlat
 • az önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
 • Nyilatkozat a koronavírus elleni oltottságról, tekintettel arra, hogy a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján – a jogszabály szerinti mentesítés kivételével – 2021. december 15. napjától nem létesíthet új közszolgálati jogviszonyt oltatlan személlyel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakor Tünde pénzügyi irodavezető nyújt, a 88/596/589 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/41-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.berhida.hu – 2022. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>