Pályázati ügyintéző

2022. január 23.

Kecskeméti Tankerületi Központ            

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztálya.

Ellátandó feladatok:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése. Pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások, tájékoztatók, elszámolások elkészítése, ellenőrzése. A pályázati források felhasználásának dokumentálása, EPTK rendszer használata. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevőkkel és az Irányító Hatósággal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Annak igazolása, hogy az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-ban foglaltaknak megfelelően, a koronavírus elleni a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) felvette. A védőoltás felvétele igazolása alól mentesülhet az a pályázó, akinek egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény bemutatásával alátámasztja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerint,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, pozitív elbírálás esetén: 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány bemutatása a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §-a szerinti feltételek igazolására
 • Nyilatkozat és hozzájárulás a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére a pályázat elbírálásához szükséges személyes – a büntetlen előéletre vonatkozó feltétel igazolása esetében különleges – adatok kezeléséhez. Letölthető: https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok63 link segítségével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Andrea pályázati osztályvezető nyújt, a 06706038057 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kecskeméti Tankerületi Központ részére a kecskemet@kk.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megküldött pályázatok tárgy megjelölésében kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot és a munkakör megnevezését: TK/025/HR/2679-2/2022., pályázati ügyintéző álláspályázat. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a https://kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>