Pályázati ügyintéző

2021. október 18.

Hajdúszováti Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7) Korm. rendelet I. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Pályázati kiírások figyelése. Pályázati részvételről való döntés előkészítésében közreműködés, a Bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítésében való részvétel. Pályázat előkészítése, illetve előkészítés koordinálása pályázatíró cég igénybevétele esetén. Pályázatírás önállóan 30 M Ft-ot meg nem haladó projektek esetében. Projekt kidolgozásában való részvétel. Pályázati dokumentáció összeállítása, feladása önállóan, vagy együttműködésben a pályázatíró céggel. Esetleges hiánypótlások teljesítése. A határidők és a költségkeret betartásának folyamatos ellenőrzése. Kapcsolattartás a közreműködő és támogató szervezetekkel. Támogatási szerződések, okiratok megkötésében való közreműködés. Kifizetési igények összeállítása, illetve abban való közreműködés és benyújtás, az ehhez kapcsolódó esetleges hiánypótlások teljesítése. A projekt előrehaladására, valamint a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai időközi vagy részbeszámolók, záró szakmai beszámolók elkészítése, illetve abban közreműködés.Adatszolgáltatások és a szerződésmódosítások összeállításában való részvétel. Pályázatban vállalt fenntarthatóság ellenőrzése során dokumentumok rendelkezésre bocsátása. Fenntartási és egyéb jelentések elkészítése ill. abban közreműködés, pályázati utógondozás. Szükség esetén nyitó-, záró rendezvények megszervezésében való közreműködés. Nyilvánosság biztosításában való közreműködés. Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken. Beadott és nyertes pályázatok nyilvántartása. Háttéranyagok, elemzések és a Képviselő-testület elé kerülő pályázati beszámolók készítése. Közreműködés a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében, adminisztrációban. Közreműködés az egyes vonatkozó beszerzései és közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Gazdasági és üzemeltetési feladatkör. Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 2 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek bonyolításában, koordinálásában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Stresszhelyzet kezelése,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87.§ a-i szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42.§. alapján, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.törvény 82.§ (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében bűntetőeljárás hatálya alatt nem áll.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bak Gézáné jegyző nyújt, a 52/559-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszováti Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZ/3573/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.
 • Elektronikus úton hszovatpolghiv@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hajduszovat.hu/Allashirdetesek – 2021. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajduszovat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>