Pályázati ügyintéző

eupalyazatiportal.hu

Lenti Polgármesteri Hivatal. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20.

Lenti Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

- Részt vesz az Európai Uniós pályázatok előkészítési, benyújtási feladataiban, megvalósítási, illetve az utánkövetési időszak alatt jelentkező feladatokban. – Előkészíti a hazai pályázatok esetében a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok megkötését, esetleges módosításait, a támogatási összegek lehívását, pénzügyi elszámolási feladatokat a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően, közreműködik az árajánlatkérési eljárásokban. – Analitikus nyilvántartást vezet az Önkormányzat által beadott Európai Uniós és hazai pályázatokról. – Ellátja az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban felmerülő, pénzügyi osztályvezető által meghatározott egyéb feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá a pályázóval szemben a Kttv. 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Előnyt jelent Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot
 • az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, melynek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) bekezdésben foglaltak igazolására kell vonatkoznia
 • a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (2)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető nyújt, a 06-92/553-935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/9762-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. VAGY
 • Személyesen: Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető, Zala megye, Lenti 8960, Zrínyi Miklós utca 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az 2021. szeptember 20. napján 14.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtábla
 • Lenti város honlapja
 • Zalai Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>