Pályázati támogatási referens

2022. március 4.

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda, Regionális Fejlesztési Programok Osztálya I.

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Vár utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vis maior pályázat esetén koordinálja a helyszíni ellenőrzési bizottságot az előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatokhoz, és a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint értesíti az önkormányzatot a támogatói okirat elérhetőségéről. Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok). Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap hatályban lévő kártalanítási szerződéseivel kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, biztosításmatematikusi, vagy felsőfokú iskolai végzettség és banki befektetési, értékpapír-piaci szakképesítés, ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)
 • A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A.§-ban foglaltak alapján a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvétele (megléte).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_,
 • motivációs levél,
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.
 • védőoltás felvételét/ellenjavalltságát igazoló dokumentumot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móricz Ilona irodavezető (hétfőtől-csütörtökig: 8:00 -16:00 óra, pénteken: 8:00 -13:00 óra között) nyújt, a 62/488-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Rigó Szilveszter Lászlóné részére a allaspalyazat.szeged@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a CSO-IG/3-3/2022. iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „ pályázati támogatási referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár honlapja – 2022. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>