Pályázati támogatási referens

2022. március 4.

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda – Regionális Fejlesztési Programok Osztálya

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Telekessy út 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A pályázati kiírások alapján elvégzi a beérkező pályázatok befogadását, felülvizsgálatát, szükség esetén hiánypótoltatását, és továbbítását a döntéshozó felé, majd pozitív döntés esetén előkészíti a támogatási szerződést, támogatói okiratot. – Vis maior pályázat esetén koordinálja a helyszíni ellenőrzési bizottságot az előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatokhoz, és a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint értesíti az önkormányzatot a támogatói okirat elérhetőségéről. – Ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja és feldolgozza a beérkező lehívásokat. – Ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja az elszámolásokat. Vis maior pályázatok esetében döntést készít elő az elszámolások elfogadásáról, szükség esetén a támogatás részleges, vagy teljes visszavonásáról. – Amennyiben munkája során szabálytalanságot észlel, úgy azt jelzi felettese felé és egyben szankcióra tesz javaslatot a döntéshozó felé. – Elvégzi a helyszíni vagy irodai, dokumentum alapú ellenőrzést (elő-, utó-, közbenső vagy záró ellenőrzés). – Gondoskodik a lezárt pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről. (Jelzálog törlése, felhatalmazó levelek visszavonása, stb.) – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat. – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok). – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően az építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos feladatokat. – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az igazgatóság Ügyrendje az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)
 • A koronavírus elleni védőoltás igénybevétele az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A.§ bekezdése alapján a foglalkoztatottaknak kötelező.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség;
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség;
 • MS Office és kiemelten az Excel kiváló ismerete;
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés;
 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat;
 • gazdasági, jogi, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • Motivációs levelet,
 • Kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Erzsébet nyújt, a (36) 521-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zay Ferenc igazgató részére a allaspalyazat.eger@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HEVHR/163-1/2022 iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „Pályázati támogatási referens”. (a pályázati kiírásban szereplő feladatkör) Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>