Pályázati referens-pénzügyi elszámoló

2020. február 10.

Magyar Nemzeti Levéltár
Gazdasági Igazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens-pénzügyi elszámoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati elszámolásokkal, pályázati nyilvántartásokkal, pályázathoz kapcsolódó pénzügyi keretek felhasználásának kontrolálásával kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatokhoz kapcsolódó költségvetés összeállításának segítése együttműködés a pályázatban érintett szakmai egységgel. Európai uniós és hazai források terhére elnyert pályázatok pénzügyi felügyelete. Pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, szállítói számlák rögzítése a Forrás.Net integrált információs rendszerbe. Pályázatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. Pályázatokkal kapcsolatos támogatási szerződések, együttműködési megállapodások nyilvántartása, az elszámolással összefüggő pénzügyi teljesítések, maradvány rendezése határidőre. Pályázati támogatási szerződések szerinti pályázati határidők figyelemmel kísérése, pályázati elszámolások, beszámolók készítése, támogató részére határidőre történő eljuttatása. Folyamatos kapcsolattartás a projektvezetővel, támogatóval, közreműködő szervezettekkel, szakmai szervezeti egységekkel és a pályázat megvalósulásában érintett más szervezeti egységekkel. Pályázattal összefüggő kiküldetés esetén a kiküldetéssel kapcsolatos napidíj számfejtése esetén a kiküldetések bizonylatainak átadása számfejtésre, az elszámolással összefüggő feladatok ellátása az MNL kiküldetési szabályzatában foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A közalkalmazotti illetmény megállapodás szerinti eleme a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági – pénzügyi,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatok pénzügyi elszámolásában való jártasság.
 • 3-5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1015 Budapest, Hattyú utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2-HR/693-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens-pénzügyi elszámoló. VAGY
 • Elektronikus úton Pataki Rita osztályvezető részére a allaspalyazat@mnl.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül.A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mnl.gov.hu – 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint álláspályázatot hirdető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>