Pályázati referens

2022. április 2.

Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
Törzskari Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település- üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Pályázati lehetőségek folyamatos felkutatása, a lehetőségek vezetők elé tárása. Részvétel a fejlesztési és felújítási pályázatok benyújtásában, közreműködés a nyertes pályázatok megvalósításában. A pályázat benyújtásától a projektfenntartási időszak végéig a projektek figyelemmel kísérése. Az önkormányzat pályázati dokumentációinak összeállításában való közreműködés, projektek lebonyolításának koordinálása, részvétel az elnyert pályázatok szerződéskötésénél. Ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, együttműködés a közbeszerzési szakértővel. Tervezőkkel, kivitelezőkkel, szállítókkal való konzultáció, műszaki ellenőrzésben történő közreműködés, műszaki átadásokon és garanciális bejárásokon való részvétel, szavatossági igények érvényesítése. A projekt végrehajtás során részvétel a beszámolók, kifizetési kérelmek, fenntartási jelentések elkészítésében. A támogatási szerződésben, támogatói okiratban foglaltak teljesülésének nyomon követése, a szükséges döntések előkészítése, az elektronikus pályázati felületek (EPTK) kezelése, ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat pályázati dokumentációiban való közreműködés, projektmenedzser munkájának segítése. Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása. A projektekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. Projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus kezelése. Jegyzőkönyvek vezetése, feljegyzések készítése,testületi előterjesztések elkészítésében való részvétel. A projektek nyilvántartása, adminisztrálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 4/2017.(III.15.) önkormányzati rendelet, és a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • uniós pályázatok koordinálásában szerzett legalább 1-2 év releváns szakmai tapasztalat
 • pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat
 • közbeszerzési gyakorlat
 • műszaki szakterületen szerzett tapasztalat
 • műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség,
 • Jó szintű írás- és fogalmazó készség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 • A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • Motivációs levél.
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Márton Viktória aljegyző nyújt, a +3659530502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIT/45-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Faragó-Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző részére a kincstar@kunhegyes.hu email címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Dr. Márton Viktória aljegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kunhegyes Város Polgármesterének egyetértésével a pályázatok elbírálója a jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal fali hirdetője – 2022. március 24.
 • www.kunhegyes.hu önkormányzati honlap – 2022. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunhegyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>