Pályázati referens

2021. december 12.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont szerinti Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Részvétel a városfejlesztést célzó elképzelések kidolgozásában, pályázatok írásában, a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendők a pályázati dokumentációkkal kapcsolatos tevékenységek elvégzése. A projektek projektmenedzseri feladatainak ellátása, a projekt megvalósításában résztvevő szervezetekkel, személyekkel való folyamatosan együttműködés. Európai Uniós vagy hazai támogatásból megvalósuló projekt esetében együttműködik a Közreműködő Szervezettel, egyéb szervezetekkel, megküldi a szükséges tájékoztatásokat, adatszolgáltatásokat, jelentéseket, beszámolókat, összeállítja a pénzügyi elszámolásokat. A projektekkel kapcsolatos, vonatkozó beszerzési eljárások lebonyolítása. A pályázattal/projekttel kapcsolatos előterjesztéseket előkészítése a Közgyűlés ülésére. A feladatkörhöz kapcsolódó nyilvántartások, adatszolgáltatások elkészítése. A városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok folyamatos figyelése, javaslattétel a projektek megvalósításához szükséges források bevonására. Megvalósított projektek fenntartási időszak alatti és után követési jelentéseinek elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a városfejlesztést célzó elképzelések kidolgozásában, a projektek projektmenedzseri feladatainak ellátása, a projekt megvalósításában résztvevő szervezetekkel, személyekkel való folyamatosan együttműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra és az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók. (Az illetményalap 46.380.-Ft, az illetménykiegészítés mértéke 30%) az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont szerinti képzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
 • műszaki ellenőr képzettség
 • projektmenedzseri tapasztalat
 • közbeszerzési tapasztalat
 • „B” kategóriás vezetői engedély megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • Problémamegoldó képesség,,
 • precízség, pontosság,
 • megbízhatóság,
 • önállóság,
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, előző munkahelyeket és a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató (a munkahelyek felsorolása, a munkaviszony kezdetének és végének dátuma), fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • a szakmai és közigazgatási gyakorlat igazolására szolgáló iratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint pályázata fénymásolásához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babják Csaba humánpolitikai referens nyújt, a +36/20/8524780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36.441/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Elektronikus úton Babják Csaba humánpolitikai referens részére a babjak.csaba@salgotarjan.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: dr. Romhányi Katalin jegyző, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázókat a jegyző által létrehozott bizottság hallgatja meg. A pályázatokról fenti bizottság véleményét mérlegelve, a jegyző dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázók a döntést követően írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldala (www.salgotarjan.hu)
 • Salgótarján MA közéleti havilap
 • Nógrád Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalnál újonnan létesült jogviszony esetében 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A jegyző a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója a pályázat elbírálásáig a hiánypótlás lehetőségét a pályázók részére biztosítja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.salgotarjan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>