Pályázati referens

2021. január 17.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A város fejlesztését szolgáló pályázatok megírása, fejlesztési programok kidolgozásában való közreműködés. Pályázatok készítése kapcsán felmerülő adatgyűjtés, hivatalos dokumentumok beszerzése. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, irányító hatóságokkal, megyei és regionális szervekkel. Pályázatok szakmai döntés előkészítésében való közreműködés. Közreműködés önkormányzati fejlesztési projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. Az önkormányzatok által elnyert pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség vagy műszaki, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, műszaki, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi képesítés,
 • Pályázatírás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap vagy közigazgatási szakvizsga megléte
 • B kategóriás jogosítvány
 • Pályázatkezelő informatikai rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 6 hónap próbaidő kikötését vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt, a 73/580-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Szalóky Ildikó jegyző részére részére a jegyzo@sellye.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sellye.hu – 2021. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>