Pályázati referens

2020. október 13.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont „Gazdasági és üzemeltetési” feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Belső szervezeti egységekkel való pályázatfigyelési tevékenység koordinálása, összehangolása. Összesítő kimutatás készítése a pályázati regiszterben feltöltött adatokról.
 • Angol nyelvű pályázati felhívásokról/dokumentumokról magyar nyelvű fordítás készítése.
 • Adatgyűjtés, pályázat előkészítése. Közreműködés, koordinálás a pályázat megírásában a polgármesteri kabinettel, belső szervezeti egységekkel, gazdasági társaságokkal, intézményekkel, külső partnerekkel. Döntés-tervezet, előterjesztés elkészítése. Pályázat határidőben történő benyújtása.
 • Szerződéses folyamat koordinálása. Szerződés megkötéséhez szükséges adatok társosztályoktól való begyűjtése, megküldése Támogató felé. Hiánypótlások, kiegészítő tájékoztatások határidőben történő teljesítése.
 • Releváns projekt nyitó megszervezése, lebonyolítása. A projekt megvalósulásának figyelemmel kísérése. Naprakész nyilvántartás vezetése a projekt folyamatokról. Támogatási Szerződésben és jogszabályokban előírt kötelezettségek betartásának felügyelete. Projekt értekezletek megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése. Kapcsolattartás a polgármesteri kabinettel, a megvalósítást lebonyolító belső szervezeti egységekkel, gazdasági társaságokkal, intézményekkel, külső partnerekkel és a Támogatóval. Támogatási szerződésben rögzített feladatok határidőben történő megvalósításának felügyelete. ÖNSZER önkormányzati szerződés nyilvántartó rendszerben feltöltött adatok teljességének felügyelete, a nyilvántartás rendszerezése. Teljesítésigazolások koordinálása, ellenőrzése. Közbenső elszámolások, beszámolók elkészítése, hiánypótlások határidőben történő teljesítése. Releváns szerződésmódosítás koordinációja, jogi felügyelete, döntés előkészítése. Gondoskodás a nyilvános adatok honlapon való megjelenítéséről.
 • Projekt záró elszámolásának elkészítése. Záró helyszíni szemle lebonyolítása. Releváns projekt átadó megszervezése, lebonyolítása.
 • Angol nyelvű pályázati felületek kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office irodai alkalmazások),
 • angol nyelv stabil szintű ismerete írásban

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

 • terhelhetőség,
 • önálló, minőségi és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás Ferenc Jánosné a Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda vezetője nyújt, a 06/30-319-1409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-31/49/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.jozsefvaros.hu – 2020. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Önkormányzat vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>