Pályázati referens

2019. január 7.

Esztergomi Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referensi

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 47. pontja alapján: Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör az I. besorolási osztályban megjelöltek szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése. Pályázatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások, tájékoztatók, elszámolások elkészítése, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel. A szállítói számlák, egyéb kifizetések rögzítése a KAFFEE SAP GR-programban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszer (Outlook).
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • felelősségtudat,
 • logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Uniós és hazai pályázatok lebonyolításában legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Erasmus+ projektekben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • Motivációs levél.
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.
 • A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baltás-Kapornai Szilvia Baltás-Kapornai Szilvia mb. gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a 06-33/795-228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referensi.
 • Elektronikus úton Ali Krisztina személyügyi referens részére a krisztina.ali@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező érvényes és a kiírásnak megfelelő pályázatok közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>