Pályázati pénzügyi munkatárs

2019. július 17.

Óbudai Egyetem
Pályázati Szolgáltatások Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi munkatárs (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

“Pályázatok benyújtásához, projektek megvalósításához, fenntartásához kapcsolódóan pénzügyi szakértői munka ellátása:

 • benyújtásra alkalmas, formai követelményeknek megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésének támogatása
 • pályázatok beadásához adminisztratív támogatás nyújtása,
 • kapcsolattartás a pályázó szervezeti egységekkel,
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szakmai, pénzügyi tanácsadás, pályázati dokumentációk és szerződéskötési dokumentumok formai ellenőrzése,
 • a projektmenedzsment tagok részére konzultációs lehetőség biztosítása a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához,
 • tanácsadás a projektekhez kapcsolódó helyszíni, illetve monitoring ellenőrzésre való felkészüléshez,
 • a pályázatok fenntartási időszakában ellátandó időszakos feladatok teljesülését folyamatosan figyeli, ellenőrzi, és a fenntartási időszakban keletkező dokumentációkat az archívumba folyamatosan beilleszti,
 • a pályázatok fenntartási időszakában felmerülő ellenőrzések során a pályázat projektmenedzserével együttműködve biztosítja az ellenőrzés zavartalan lefolytatását”

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, gazdasági végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • pályázatokkal kapcsolatos szakmai területen szerzett 1-3 év tapasztalat
 • Jó kommunikációs készség, teljesítmény orientáltság, megbízhatóság, gyors reakciókészség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú intézmények pályázati pénzügyeiben való jártasság 1-3 év

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség, felelősség és hivatástudat, pontosság, szorgalom.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zolnai Éva részére a zolnai.eva@ka.uni-obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap – 2019. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-RH 596/2/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>