Pályázati osztályvezető

2019. november 13.

Állatorvostudományi Egyetem
Pályázati osztály
   

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pályázati Osztály zökkenőmentes működését szervezi, a működési feltételeket biztosítja. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban irányítja az osztály feladatait. Végrehajtja és végrehajtatja a Pályázati Osztály Pályázati Szabályzatban foglalt feladatait: Irányítja pályázatok pénzügyi és adminisztratív előkészítését, koordinálja a szakmai előkészítést. Biztosítja a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív és – a Pénzügyi osztállyal együttműködve – a pénzügyi feladatok ellátását. Támogatja a szakmai megvalósítást. Megszervezi és bonyolítja a pályázatok elszámolását. A pályázatokkal kapcsolatos egyetemi pénzügyi, gazdálkodási tevékenységeket szakmailag támogatja, adatszolgáltatást biztosít. Működteti a pályázati információáramlás rendjét. Folyamatosan frissíti a pályázatokkal kapcsolatos adatbázisokat. A Pályázati Osztály működésével kapcsolatos tevékenységről és a pályázatokról jelentéseket készít. Továbbá mindazon munkaköréhez tartozó szakmai feladat, mellyel felettese megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi végzettség;,
 • Angol középfokú C típusú nyelvvizsga.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett munkatapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Pályázati, illetve projektmenedzseri tapasztalat minimum 5 év,
 • Vezetői tapasztalat minimum 3 év.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10535-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Pályázati osztály, osztályvezető.
 • Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok – 2019. október 25.
 • ÁTE hirdetőtábla – 2019. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>